Riddim » ~v873
Results 1 - 3 of 3

Artist Song Riddim Year Label Producer
Prophets & Trinity Chant Down Babylon Kingdom (Discomix) ~v873 1976 Yabby U Tune Info
Tommy McCook Hornsman Chant ~v873 1976 Yabby U Tune Info
[Dub King Tubby & Yabby U] Chanting Dub ~v873 1976 Yabby U Tune Info